เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง หากมีข้อเสนอแนะ กรุณาแจ้ง ที่นี่
Close Notification
Open Notification

ประวัติเจ้าจอมมารดาแพ

เจ้าจอมมารดาแพ ธรรมสโรช เป็นบุตรีพระสำราญหฤทัย (อ้าว ธรรมสโรช) กับท้าวทรงกันดาร (ศรี) โดยพระสำราญฯ เป็นบุตรเจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี (ทองดี) ในสมัยรัชกาลที่ ๑ และสืบเชื้อสายมาจากเจ้าพระยาอภัยราชา (เจ้าคุณประตูจีน) ซึ่งเป็นสมุหนายกในปลายแผ่นดินพระเจ้าบรมโกศ เจ้าจอมมารดาแพ เป็นสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๔ มีพระราชโอรสและพระราชธิดา รวมกัน 5 พระองค์คือ

  1. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์ อรรคราชสุดา
  2. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพักตร์พิมลพรรณ
  3. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ ทรงเป็นต้นราชสกุลเกษมสันต์
  4. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
  5. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบัญจบเบญจมา

เจ้าจอมมารดาแพถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๐๔ หลังจากประสูติกาลพระองค์เจ้าหญิงบัญจบเบญจมา พระราชธิดาองค์เล็ก และได้รับพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดราชาธิวาส

ที่มา หนังสือราชสกุล เกษมสันต์ พระนามพระราชโอรสธิดา พระราชนัดดา และสมาชิกในราชสกุล หน้า 5