เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง หากมีข้อเสนอแนะ กรุณาแจ้ง ที่นี่
Close Notification
Open Notification

ประกาศพระราชทานนามราชสกุล “เกษมสันต์”

ราชสกุลที่สืบพระบรมราชสันติวงศ์จากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีทั้งหมด ๒๗ มหาสาขา (๒๘ ถ้ารวมมหาสาขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือที่เรียกว่า ราชสกุลสายรัชกาลที่ ๕)

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ เป็นต้นมหาสาขา ๙ พระองค์ทรงมีพระโอรสธิดาที่เจริญพระชันษานับได้ ๔๑ พระองค์ เป็นชาย ๒๖ หญิง ๑๕ ส่วนอีก ๒๕ พระองค์สิ้นชีพิตักษัยตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ จึงนับรวมได้ ๖๖ องค์ ในหนังสือ มหามกุฎราชสันตติวงศ์ (พ.ศ. ๒๕๔๗) กล่าวว่ามี ๖๔ องค์

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามราชสกุลนี้ว่า “เกษมสันต์”

ลายพระหัตถ์พระราชทานนามราชสกุล ?เกษมสันต์?

ลายพระหัตถ์พระราชทานนามราชสกุล “เกษมสันต์”

ราชกิจจานุเบกษา

ประกาศกรมราชเลขานุการ เรื่อง พระราชทานนามสกุล สำหรับสืบเชื้อพระวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๔ ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๓๒ หน้า ๑๓๖ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๔๕๘

กด ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดประกาศฉบับเต็ม

คัดลอกจากหนังสือ ราชสกุล เกษมสันต์ พระนามพระราชโอรสธิดา พระราชนัดดา และสมาชิกในราชสกุล หน้า 6 – 9