เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง หากมีข้อเสนอแนะ กรุณาแจ้ง ที่นี่
Close Notification
Open Notification
ราชสกุลเกษมสันต์ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมงานพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ราชสกุลเกษมสันต์ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมงานพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ราชสกุลเกษมสันต์ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมงานพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหารใน วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 เวลา 1400 น.

สกุลยศของราชนิกุล

สกุลยศของราชนิกุล

ราชนิกุล ตามความหมายที่ระบุในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ระบุไว้ว่าหมายถึง ตระกูลฝ่ายพระมหากษัตริย์ คือ ผู้ที่สืบเชื้อของพระมหากษัตริย์ทางฝ่ายบิดา ซึ่งแต่ก่อนนั้นเมื่อครั้งรัชกาลที่ ๖ได้ทรงตราพระราชบัญญัตินามสกุลขึ้น ให้คนไทยทุกคนมีนามสกุล ทำให้ทราบว่าใครเป็นพี่น้องหรือสืบเชื้อสายมาจากผู้ใด สำหรับพระราชวงศ์นั้น ผู้ใดสืบเชื้อสายมาจากพระราชโอรสพระองค์ใดของพระมหากษัตริย์ ก็โปรดให้ใช้พระนามของพระราชโอรสพระองค์นั้นตั้งเป็นราชสกุล ซึ่งในปัจจุบันนี้มีราชสกุลสืบเชื้อสายของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ตั้งแต่รัชกาลที่ ๑…

พระประวัติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์  ต้นราชสกุลเกษมสันต์

พระประวัติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ ต้นราชสกุลเกษมสันต์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๔ พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ เป็น พระเจ้าลูกยาเธอลําดับที่ ๒๖ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เป็นพระโอรสองค์ที่ ๓ ในเจ้าจอมมารดาแพ (สกุลเดิมธรรมสโรช) ประสูติเมื่อวันที่ ๑๘…

ประวัติเจ้าจอมมารดาแพ

เจ้าจอมมารดาแพ ธรรมสโรช เป็นบุตรีพระสำราญหฤทัย (อ้าว ธรรมสโรช) กับท้าวทรงกันดาร (ศรี) โดยพระสำราญฯ เป็นบุตรเจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี (ทองดี) ในสมัยรัชกาลที่ ๑ และสืบเชื้อสายมาจากเจ้าพระยาอภัยราชา (เจ้าคุณประตูจีน) ซึ่งเป็นสมุหนายกในปลายแผ่นดินพระเจ้าบรมโกศ เจ้าจอมมารดาแพ เป็นสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่…

ประกาศพระราชทานนามราชสกุล “เกษมสันต์”

ประกาศพระราชทานนามราชสกุล “เกษมสันต์”

ราชสกุลที่สืบพระบรมราชสันติวงศ์จากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีทั้งหมด ๒๗ มหาสาขา (๒๘ ถ้ารวมมหาสาขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือที่เรียกว่า ราชสกุลสายรัชกาลที่ ๕) พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ เป็นต้นมหาสาขา ๙ พระองค์ทรงมีพระโอรสธิดาที่เจริญพระชันษานับได้ ๔๑ พระองค์…

ตราประจำพระองค์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์

ตราประจำพระองค์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์

ตราประจำพระองค์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ ปรากฏบนพัดรองที่ระลึกบำเพ็ญกุศลวันประสูติพระชันษา ๖๐ ปี กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ พื้นตาลปัตรเป็นผ้าสีเขียว (วันพุธ) ขอบพัดปักรูปนาค (มะโรงนักษัตร) ที่กลางตาลปัตรปักตราประจำพระองค์ ซึ่งเป็นตรายันต์พรหมวิหารภายใต้มงกุฎ กึ่งกลางยันต์เป็นตัวเฑาะว์ อีก ๔ ทิศเป็นอักษรขอมตัว ก…